IB PYP

PAYLAŞIM KOLEJİ olarak misyonumuz; ATATÜRK ilke ve inkılaplarına bağlı, ANADOLU kültürünü ve manevi değerlerini içselleştirmiş, yenilikçi, öğrendiği bilgileri hayata transfer edip uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, YARATICI VE ELEŞTİREL düşünebilen; hümanizm, emek, paylaşma, üretim kavramlarının farkında olan; tüm inanç ve düşünce sistemlerine saygılı, ULUSLARARASI bakış açısına sahip, çevresine ve doğaya saygılı, VATAN VE MİLLETİNE yararlı, hayat boyu öğrenme kültürüyle başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.

IB programı; kültürler arası anlayış ve saygıya dayanan, daha barışçıl ve daha iyi bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek ister. Bu amaçla, IB okullarla, hükümetlerle ve uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışarak uluslararası eğitim ve kapsamlı değerlendirmeler içeren zorlayıcı programlar oluşturur. Bu programlar; farklılıkları olan bireylerin de haklı olabileceğini anlayan, daha aktif, istekli ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar.

IB, birbiriyle uyumlu müfredatlardan oluşur. Paylaşım Koleji’nde pek çok disiplin bir arada ele alınır ve öğrenen profiline uygun özelliklerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanması sağlanır.

PAYLAŞIM KOLEJİ, Menemen’de Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nı sunacak aday okul olan tek okuldur. IB PYP (Primary Years Programme), okuldaki altı ana dersi kapsayan uluslararası, sorgulamaya dayalı bir tema müfredatı sunarak öğrencinin bütünsel büyümesine odaklanır. PYP, her öğrenciyi kendi düzeyindeki uluslararası düşünen bir kişi olmaya zorlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Katılma için herhangi bir test gerekliliği yoktur.

PYP, eğitimin başarılı bir yaşamın anahtarı olduğuna inanan öğrenciler ve aileler içindir. PYP, anlam arayışı, anlayış ve temel bilgi ve becerilerin edinilmesi arasında denge kurmayı amaçlar.

ULUSLARARASI BİLİNCE SAHİP OLMA

Uluslararası bilince sahip bir insan öğrenen profili özelliklerini taşıyan kişidir. Bunlar dünyanın olumlu ve üretken vatandaşlarını yetiştirmede en önemli olduğu belirtilen niteliklerdir.

Öğrenen Profili Özellikleri

 • Araştıran – Merak ediyorum ve birçok soruma nasıl cevap bulacağımı biliyorum.
 • Bilgili – Önemli olan fikirleri araştırırım.
 • Düşünen – İyi seçimler yapmak ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmek için düşünme becerilerimi kullanırım.
 • İletişim kuran – Kendimi birden fazla dilde pek çok şekilde ifade edebilirim.
 • İlkeli – Hakkaniyet, adalet ve sorumluluk sahibiyim. Doğru ve yanlış olan şeyler için dürüst karar verebilirim.
 • Açık görüşlü – Farklılıklara açığım. Diğer insanların bakış açılarına ve görüşlerine saygı duyar ve memnuniyetle karşılarım.
 • Duyarlı – İnsanların ihtiyaçlarını ve duygularını önemserim. Bunun onlara yardımcı olmada önemli bir role sahip olduğuna inanıyorum.
 • Riski göze alan – Yeni şeyler denerim, keşfetmeyi severim ve deneyimlerimi kendimden emin bir şekilde paylaşırım.
 • Dengeli – Sağlıklı olmak için fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar arasında denge kurmak benim için önemlidir.
 • Dönüşümlü düşünen – Kendi fikirlerimi ve öğrenme becerilerimi düşünüp tartışırım.

İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencilerimize neden bir şeyi bilmeleri gerektiği ve bunun diğer konularla ve gerçek dünyaya nasıl bağlandığını öğreten bir sorgulama programıdır. Biz, gerçek öğrenmenin her zaman harekete geçmeyi içerdiğine inanırız. Öğrencilere tüm cevapları ezberletmeye çalışmak yerine kendi öğrenme süreçlerini kullanma becerisi verilir.Paylaşım Kolejindeki tüm öğrenciler, iyi öğrencilerin bir özelliği olarak güçlü sorulara odaklanırlar. Eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık (21. yüzyıl becerileri) her zaman okulumuzun eğitim yaklaşımının bir parçası olmuştur. Bu yaklaşım, yerel olarak harekete geçerken, küresel sorunlar hakkında bilgi edinme fırsatları anlamına gelir. Disiplinler üstü; IB’nin tüm öğrenciler için geçerli olan öğrenme ve becerileri tanımlamak için kullandığı, birbiriyle bağlantılı ve gerçek hayata uygulanabilen bir kelimedir. Disiplinler üstü öğrenme yaklaşımı matematik, bilim, iletişim, sanat, sosyal bilgiler, sağlık konularını kapsar ve hepsini birbirine bağlar, tek bir konuya bağlı değildir. Çalışma ünitelerindeki sorgulama programımızı 6 disiplinler üstü tema organize eder. Bu temalar, müfredatımızın omurgasını oluştururlar ve her biri belirli bir merkezi fikir ve sorgulama ifadeleriyle açıklanır.

Disiplinler Üstü Sorgulama Temalarımız

 1. Kim olduğumuz
 2. Bulunduğumuz mekân ve zaman
 3. Kendimizi ifade etme yollarımız
 4. Dünyanın işleyişi
 5. Kendimizi düzenleme biçimimiz
 6. Gezegeni paylaşmak