Uluslararası Projelerimiz

Yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Projemiz’in ana teması “Çöp ve Atıklar”dır.

Eko Okul Proje etkinliklerimiz; öğrencilerimizin; atıklar, geri dönüşüm, tasarruf, su-enerji kullanımı, doğa ve çevre, üretim, tüketim vb. konularında farkındalıklarının artması, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayarak çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları hedeflenerek hazırlanan yıllık eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

(Eco Schools) Eko-Okullar Programı Nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilin de yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 • Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • Okul öğrencilerce sahiplenilir,
 • Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
 • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
 • İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.ekookullar.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlkokul bölümü olarak öğrencilerimize yeni öğrenme fırsatları sunmak amacıyla eğitim süreçlerimize uygun projeler gerçekleştirmekteyiz. e-Twinning projeleri ile Avrupa’nın farklı ülkelerindeki okullarla işbirliği yaparak projeler geliştiriyor, Avrupa’daki heyecan verici öğrenme topluluğunun bir parçası oluyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz derslere daha fazla motive olmakta, başka ülkeden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadır.