İlkokul

Öğretim Modeli ve Süreci

İlkokul eğitimi gelecekteki öğrenimin ve başarının temelini teşkil etmektedir. İlkokul eğitimiyle aşılanan beceriler ve değerler gelecek öğreniminin temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin eğitim sisteminin ilerleyen yıllarındaki başarıları ilkokul eğitimlerine dayalıdır. Her anne ve babanın çocuğu için hayali; insan odaklı düşünen, kişisel gelişimini tamamlamış, teknolojiyi iyi kullanabilen, doğaya saygılı ve yabancı dili iyi yazan, konuşan, anlayan bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak okulların esas görevidir.

Paylaşım Koleji bu bakış açısı doğrultusunda sağlam eğitim kadrosu ile farklı öğretim modellerinden faydalanarak programlar hazırlamıştır:

 • Tam Öğrenme Modeli (her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması)
 • Proje temelli öğrenme modeli
 • İşbirlikli öğrenme modeli
 • Aktif öğrenme modeli
 • Anlamaya dayalı öğrenme modeli

Kurumumuzda  bu modellerin tümünden sentezlenen bir sistem uygulamaktadır. Böylece eğitimcilerimiz yaratıcı öğrenme yolları ile ulusal müfredat derslerini ve becerilerinin işlenmesini dengelemektedirler. Eğitim sitemimiz öğrencileri aktif olarak soru sormaya, hipotezler ileri sürmeye, fikirlerini paylaşmaya teşvik eder. Tüm öğrencilerin bağımsız ve yaratıcı öğrenmelerini sağlayacak beceriler geliştirmelerini destekler. Öğrencilerin kendine güvenen, yaratıcı öğrenenler olarak yetişmeleri için ortam ve uygulamalar sağlar.

Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anadolu kültürünü ve manevi değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, öğrendiği bilgileri hayata transfer edip uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; hümanizm, emek, paylaşma, üretim kavramlarının farkında olan; tüm inanç ve düşünce sistemlerine saygılı, vatan ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmektedir.

Etüt

Özel Paylaşım İlkokulunda akademik alanda öğrencilerimizin sağlam bir temelle yetişmeleri için öğrenme süreçleri çok yönlü değerlendirmelerle takip edilir. Sistemimiz içinde değerlendirmeler yapılarak öğrencilerimizin başarı durumları için geliştirme önlemleri alınır. Her öğrencimizin kendi öğrenme hızında ilerlemesi için etüt çalışmaları yapılır. Etütler; Hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde planlanır.

Bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için de özel planlamalar yapılır. Öğrenci başarıları konusunda okul, aile, eğitim koordinatörü ve  rehberlik işbirliği ile öğrencilerin öğrenme hızları takip edilir.

Yapılan ek çalışma ve etütler velilerimize k12 net sistemimizden duyurulur.

Ölçme Değerlendirme

Eğitim-öğretim,Öğrenciye aktarılan bilgi ve becerilerin ne düzeyde kazandırıldığının planlı bir şekilde değerlendirildiği bir süreçtir.Paylaşım ilkokulu olarak ölçme sistemimizde;ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır.Öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirilip ölçme sonucunda varsa iyileştirmeler yapılır. Ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanır ve alınacak önlemleri planlanır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızda her öğrencimizin kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları, vb) kullanılır.

Öğrenciler,  ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları  öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa tamamlayıcı (Etüt,bireysel çalışma vs.)çalışmalar yapılır.

Tüm bu değerlendirmeler Eğitim koordinatörü yönetiminde  yapılmaktadır.

İlkokul 1.2. ve 3.  Sınıflarda süreç odaklı değerlendirmeler yapılır. Öğrencinin çabası da değerlendirilir. 1. Sınıfta çoktan seçmeli değerlendirme uygulamasına yer verilmezken 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin  yanıt kağıdı kodlama ve sınavlarla tanışıklıklarını sağlamak amacıyla aylık deneme sınavları yapılmaktadır. Bu sınavların sonuçlarına göre öğretmenleri ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz ortaokul süreçlerine hazırlanırlar. Edindikleri kazanımların ölçülmesi sonucu 100 üzerinden puanla değerlendirmeye alınırlar.

Okulumuzda, ölçme ve değerlendirme çalışmaları çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, onların küçük yaşlardan itibaren ‘‘öğrenmeyi öğrenme’’ becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.

Paylaşım Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ortaöğretime Geçiş Sistemi içinde yer alan sınava yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan okulumuz, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflemektedir. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini, başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir.

Okulumuzda, öğrencilerin sınavlara etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan sınava hazırlık programı; derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmaları kapsamaktadır.

Bu çalışmalar;

 • Tamamlama, tekrar, yetiştirme ve geliştirme ETÜT’leri
 • Ek dersler
 • Ders öğretmenleri arasında düzenli olarak yapılan şök toplantıları vb.
 • Aylık yapılan Türkiye geneli deneme sınavları,
 • Düzenli ve ayrıntılı sınav analizleri,
 • Öğrencilerin, yaşam kişisel özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama

Bu uygulamalar, okul başarımızı getiren temel unsurlardır.

PDR Biriminin Sınavlar İçin uyguladığı Çalışmalar

 • Bireysel ve gurupla danışmanlık
 • Çalışma alışkanlığı kazandırma uygulamaları
 • Anne baba okulu uygulamaları
 • Zaman yönetimi
 • Stresle başa çıkma ve sınav kaygısını yönetme çalışmaları
 • Özgüven artırma programları
 • Aile ile işbirliği içinde öğrenci takibi
 • Öğrencinin kişilik özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama ve takibi

Tüm sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleşmektedir. İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Öğrencilerimizin ‘Dünya Vatandaşı’ olabilmeleri için İngilizce eğitimini tüm boyutları ile ele alarak vermektedir. İngilizce hem anlama hem konuşma hem de yazabilme yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla haftalık ilave İngilizce ders saatleriyle yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip-konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.
İlkokul seviyesinde hedefimiz, öğrencilerimize dili sevdirmek ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Özellikle dili rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilmeleri için öğrencilerimizin yaş grubuna uygun kaynak ve hikâyeler kullanılmaktadır.

 • Uluslar Arası Sınavlara Katılım ve Hazırlık

Öğrencilerimiz 3. sınıftan başlayarak her yıl uluslar arası Cambridge ve  Oxford sınavlarına girme fırsatı bulurlar. Okul dışında gerçekleşen bu sınavlarda dört beceri ölçümü ile öğrenciler sertifika hakkı kazanırlar. Öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda da seviyelerine göre bu sınavlara girme imkanları vardır. Bu sınavlara hazırlık olması amacıyla öğrencilerimiz yabancı öğretmenleri ile sınava yönelik çalışmalar yaparlar.

 • Yabancı Dil Almanca Eğitimimiz

Amacımız öğrencilerimizin küçük yaşlarda ikinci bir dilin farkındalığına varıp, kullanmaya ihtiyaç duymalarını sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise, öğrencilerimizi ikinci yabancı dili kullanır duruma getirmek ve o dili konuşan insanlarla iletişim kurup, kültür alışverişi yapabilecek seviyeye ulaştırmaktır.

Kelime ve dil bilgisi eğitimine ilk seviyeden itibaren başlanır ve seviye seviye ilerleyerek artırılır.

Yabancı Dil Etkinlikleri

 • CAMBRİDGE ve OXFORD sınavlarına giriş ve hazırlık programı
 • Quiz Show
 • Okulda ara sınıflara yeni başlayan ve ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bireysel destek ve yıl boyunca ek çalışma programı

Tüm kademelerde eğitimlerimiz Sınıf Öğretmenlerimize ek olarak, İngilizce, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Kodlama, Satranç, Drama , Zeka Oyunları gibi dersler alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde Somut matematik materyalleri, Zeka Oyunları, Drama ve Satranç için özel olarak düzenlenmiş Teknoloji ve Tasarım Sınıfında öğrencilerinin çeşitli zeka oyunları ile tanıştırarak, yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunarak, eğlenirken öğrenecekleri bir ortamları sunmaktadır. Okulumuz kapalı spor salonu,basketbol ve voleybol sahaları, güvenli oyun alanları, STEM (science,technology, engineering, mathematics) laboratuvarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları ile sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan bir çok imkanı barındırmaktadır.

Paylaşım Koleji olarak alanında uzman psikolojik danışmanımız tarafından verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz aracılığıyla idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğini sağlamayı, öğrencilerimizin okul öncesi dönemden itibaren eğitim-öğretim süreçlerinde tüm sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeyi, yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Rehberlik çalışmalarımızla, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmeleri, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmaları amacıyla danışmanlık hizmetlerimizi “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Oryantasyon Çalışmaları: Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, okul kurallarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri, okul birimlerinin tanıtılması gibi etkinlikler düzenlenir.

Öğrenci Gelişim Takibi: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Okul Olgunluğu Çalışması: Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk seviyelerini tespit etmek ve desteklemek amacıyla görsel okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları: Okulumuzdaki her öğrencimiz için rehberlik servisimizde bir dosya oluşturulur ve bu dosyada öğrencimizin öğrenci tanıma formu, öğretmen görüşme notları ve yıl içerisinde uyguladığımız test ve envanterler, öğretmenleri tarafından doldurulan aylık formlar bulundurulur, gerektiğinde bu dosya içerisinden öğrencimizin ihtiyacına yönelik bilgilere başvurulur ve yıl boyunca gelişimi takip edilir,

Bireysel Rehberlik: Bire-bir öğrencinin sorununa yönelik olarak verilen danışmalık hizmetidir.

Grup Rehberliği: Bir seferde birden çok öğrenciye yönelik sınav kaygısı, sosyal kaygı, utangaçlık gibi ortak konularda verilen danışmanlık hizmetidir.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Sınıf ortamına uyum sağlamakta güçlük çeken  öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Gelişitirici Rehberlik: Çocuğa gelişimsel dönemlerine uygun olarak yaklaşılması ve eğitim verilmesi için yapılan çalışmaları içeren bir danışmanlık hizmetidir.

Önleyici Rehberlik: Sorun davranış ortaya çıkmadan önce engellemek için yapılan çalışmaları içerir.

Motivasyon Çalışmaları: Öğrencilerimizi etkin çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmaları içerir.

Kariyer Günleri: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf öğrencileri için belirlenen mesleklerdeki uzmanların okula davet edilerek meslek hakkında bilgilendirme yapması ile gerçekleşir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

Öğretmen Oryantasyonu: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde Role Play çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

Veli Bilgilendirme Sistemi

Kayıt öncesi dönemden itibaren çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir. Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır. Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir. Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir. Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurumun Psikolojik Danışmanı tarafından verilen seminerlere (Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı gibi..) katılabilirler. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle LGS hakkında veli seminerleri planlanır.

Veli Eğitimleri: Okul olarak Veli- Öğrenci- Okul işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimize “Mutlu Aile Mutlu Çocuk”, “Ergenlik Dönemi Sorunları”, “Anne- Baba ve Çocuk İletişimi” gibi konu başlıkları altında seminerler verilir.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyolarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir.

Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra,öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar,temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Drama

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde sergilemekteyiz.

Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde yer almış ressam ve heykeltıraşların önemli eserlerini öğrencilere tanıtmaktayız.
Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini
almalarını hedeflemekteyiz.

Müzik

Müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Neşeli Bilimler

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma, ölçme, sınıflama, veri kullanma-kaydetme-yorumlama, tahmin, neden-sonuç, deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenerek merak duygusunu besleyen, heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışmalar Paylaşım Kolejine özgü Neşeli Bilimler dersinde gerçekleştirilir..

Atölyemizde, STEAM ışığında planladığımız etkinliklerimizin yanı sıra EKO OKULLAR projesi yürütülmektedir.

Robotik Kodlama

Paylaşım Koleji öğrencilerine özel hazırlanmış kodlama programı ile öğrenciler “robokod” etkinlikleriyle  deneyimlerini dünyanın ortak dili olan kod ile birleştirir ve hayallerini harekete geçirir.Problem çözme ,karar verme ve yenilikçi çözümler üretme becerilerini geliştirirken çok yönlü düşünmeye olanak sağlarlar.

Mental Aritmetik

Mental Aritmetik dersleri ile öğrencilerimize sayısal yetenek kazandırmasının yanı sıra yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme-anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini geliştirmekteyiz. Mental Aritmetik eğitimi sol ve sağ loblarındaki beyin hücrelerini harekete geçirir ve beynin kapasitesini artırır.

Dikkatimi Artırıyorum Dersleri

Dikkat ve konsantrasyon eğitim-öğretimde en önemli faktörlerdendir. Çocukların bu süreçte en çok dikkate bağlı hatalar yaptıkları görülmektedir. Genellikle çocukların dikkatini odaklama ve sürdürmede sıkıntı yaşadıkları, önemli nokta ya da ayrıntıları kaçırdıkları, aynı durum farklı şekilde sunulduğunda bunu fark etmede zorlandıkları görülmektedir. Bu ders anasınıfından, dördüncü sınıfa kadar yaş düzeylerine uygun olarak dikkat becerilerini artırmak amacı ile verilmektedir.

Çocuk Edebiyatı ile Felsefe

Okulumuzda bu yıldan itibaren çocuk kitapları, metin, oyun, resim, nesne vb. aracılığıyla felsefe çalışmalarına başlıyoruz. Çok güçlü bir soru sorma potansiyeline sahip bu yaş grubu çocuklarının, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından “Çocuklar için Felsefe” yani P4C (Philosophy for Children) uygulamaları son derece önemlidir.

P4C bir insanın tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan çocuk kitapları, metin, oyun, resim veya nesne üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde gelişmeyi öğrenirler.

Odaklanma ve Sayısal Yeteneğin Geliştirilmesi İçin Mental Aritmetik Dersleri

Bu dersler ile öğrencilerimize sayısal yetenek kazandırmasının yanı sıra yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme-anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini geliştirmekteyiz. Mental Aritmetik eğitimi sol ve sağ loblarındaki beyin hücrelerini harekete geçirir ve beynin kapasitesini artırır.

Türkiye’de İlk Defa Bilişsel Beceriler Dersleri
Öğrencinin akademik performansını belirleyen dinleme, algılama, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme, iletişim becerilerinin gelişimini etkileyen dikkat, hafıza, konsantrasyon gibi bilişsel becerilerin gelişmesi için öğrencilerin beyinlerinin bilişsel egzersizlerle uyarılması ve bilişsel beceri hızlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenleri Eşliğinde Dikkatimi Artırıyorum Dersleri

Dikkat ve konsantrasyon eğitim-öğretimde en önemli faktörlerdendir. Çocukların bu süreçte en çok dikkate bağlı hatalar yaptıkları görülmektedir. Genellikle çocukların dikkatini odaklama ve sürdürmede sıkıntı yaşadıkları, önemli nokta ya da ayrıntıları kaçırdıkları, aynı durum farklı şekilde sunulduğunda bunu fark etmede zorlandıkları görülmektedir. Bu ders anasınıfından, dördüncü sınıfa kadar yaş düzeylerine uygun olarak dikkat becerilerini artırmak amacı ile verilmektedir.

Her Gün En Az 20 Dakika Kitap Okuma

Öğrencilerimiz her gün belirlenen dersleri  20 dakikasında kitap okumaktadır. Her gün kitap okuyarak farklı deneyimler öğrenmekte, kitap okumanın faydalarını kendileri keşfetmektedirler

Ayın  Kitap Kurdu  Programı

Özel Paylaşım İlkokulunda nitelikli okuma, okuduklarını anlama ve yorumlama, kelime bilgisinin artması, dil zenginliği kazanma gibi konularda çalışmalar yapılır. Öğrencilerin kitapları sevmeleri, onlarla iyi vakit geçirmeleri, kitapların dünyasına misafir olmaları ,kitaplar hakkında sohbet etmeleri gibi alanlarda onlara rehberlik etmek için ‘Kitap Kurdu Programı’  uygulanmaktadır. Öğrencilerin kendi seçip okudukları her kitap öğretmenlerince takip edilir. Aylık kitap okuma takip çizelgeleri ile aylık okunan kitaplar takip edilmektedir. Belirli sayfada kitap okuması yapan öğrencilerimiz ayın kitap kurdu seçilip  fotoğrafı sınıfa asılır.Ayrıca sertifikaları verilir.

Haftada Bir Gün Gurupla Oyun Etkinliği

Günlük yaşantıdaki hızlı değişimler doğrultusunda yaratıcı, problem çözen, etkili iletişim kurabilen, takım çalışmaları yürüterek değişimi yönetebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Haftanın bir günü sınıf öğretmeni eşliğinde takım oyunu  çalışmalarıyla, çocuklarımızın geleceğin yenilikçileri ve liderleri olabilmeleri için ilham vermek, onların yaratıcılıklarını geliştirmek, onları eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçi düşünme, iletişim ve bir takımla birlikte çalışabilme becerileri gibi 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin takım çalışmaları yaparak, verilen problem durumlarına çözüm bulmalarını ve verilen görevi yerine getirmelerini amaçlayan, içerisinde birçok alt beceri içeren bir programdır. Bu becerileri;

 • İşbirliği yapma
 • Liderliği üstlenme
 • Lideri takip etme
 • Yaratıcı fikirler üretme
 • Takımca çalışma
 • Ürün ortaya çıkarma
 • Fikrini ifade etme
 • Sorun çözme olarak sıralayabiliriz.

‘Gizli Hazinem’ Adlı Yaratıcı Yazma Çalışmaları

Haftanın bir günü bir ders saatinde kurumumuz program geliştirme uzmanlarınca geliştirilen özgün çalışmalarla yaratıcı yazma, okuduğunu anlama,dikkat,akıl yürütme,analiz sentez gibi becerileri kapsayan Paylaşım Koleji’ne özgü çalışmalar yapılmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olarak hazırlanan lezzetli ve sağlıklı yemek menüleri için AYLIK YEMEK LİSTEMİZİ tıklayınız.

Paylaşım Koleji Ortaokul’u sınav takvimine ulaşmak için SINAV TAKVİMİ linkine tıklayınız.