Ortaokul

Öğretim Modeli ve Süreci

Her anne ve babanın çocuğu için hayali; insan odaklı düşünen, kişisel gelişimini tamamlamış, teknolojiyi iyi kullanabilen, doğaya saygılı ve yabancı dili iyi yazan, konuşan, anlayan bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak okulların esas görevidir.

Paylaşım Koleji bu bakış açısı doğrultusunda sağlam eğitim kadrosu ile farklı öğretim modellerinden faydalanarak programlar hazırlamıştır:

 • Tam Öğrenme Modeli (her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması)
 • Proje temelli öğrenme modeli
 • İşbirlikli öğrenme modeli
 • Aktif öğrenme modeli
 • Anlamaya dayalı öğrenme modeli

Kurumumuzda  bu modellerin tümünden sentezlenen bir sistem uygulamaktadır. Böylece eğitimcilerimiz yaratıcı öğrenme yolları ile ulusal müfredat derslerini ve becerilerinin işlenmesini dengelemektedirler. Eğitim sitemimiz öğrencileri aktif olarak soru sormaya, hipotezler ileri sürmeye, fikirlerini paylaşmaya teşvik eder. Tüm öğrencilerin bağımsız ve yaratıcı öğrenmelerini sağlayacak beceriler geliştirmelerini destekler. Öğrencilerin kendine güvenen, yaratıcı öğrenenler olarak yetişmeleri için ortam ve uygulamalar sağlar.

Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anadolu kültürünü ve manevi değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, öğrendiği bilgileri hayata transfer edip uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; hümanizm, emek, paylaşma, üretim kavramlarının farkında olan; tüm inanç ve düşünce sistemlerine saygılı, vatan ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmektedir.

Etüt

Özel Paylaşım Ortaokulunda akademik alanda öğrencilerimizin sağlam bir temelle yetişmeleri için öğrenme süreçleri çok yönlü değerlendirmelerle takip edilir. Sistemimiz içinde değerlendirmeler yapılarak öğrencilerimizin başarı durumları için geliştirme önlemleri alınır. Her öğrencimizin kendi öğrenme hızında ilerlemesi için etüt çalışmaları yapılır. Etütler; Hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde planlanır.

Bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için de özel planlamalar yapılır. Öğrenci başarıları konusunda okul, aile, eğitim koordinatörü ve rehberlik işbirliği ile öğrencilerin öğrenme hızları takip edilir.

Yapılan ek çalışma ve etütler velilerimize k12 net sistemimizden duyurulur.

Ölçme Değerlendirme

Eğitim-öğretim, Öğrenciye aktarılan bilgi ve becerilerin ne düzeyde kazandırıldığının planlı bir şekilde değerlendirildiği bir süreçtir.Paylaşım Ortaokulu olarak ölçme sistemimizde;ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır.Öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirilip ölçme sonucunda varsa iyileştirmeler yapılır. Ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanır ve alınacak önlemleri planlanır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızda her öğrencimizin kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları, vb) kullanılır.

Öğrenciler, ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa tamamlayıcı (Etüt, bireysel çalışma vs.) çalışmalar yapılır.

Tüm bu değerlendirmeler Eğitim koordinatörü yönetiminde yapılmaktadır.

Liselere Giriş Sınavına Hazırlık ve Deneme Sınavlarımız

Okulumuzda tüm sınıflarda her ay düzenli olarak ‘’Türkiye Geneli Değerlendirme Sınavı’’ uygulanmakta ve bu sınavların sonuçları Rehberlik ve Psikolojik Danışman’ımız tarafından değerlendirilmektedir. Sınav sonuçlarına bağlı öğrenci görüşmeleri ve veli bilgilendirilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman’ımız tarafından sağlanmaktadır. 8.sınıf öğrencilerimize ara sınıflarda yapılan etüt çalışmalarından farklı olarak Türkiye gerçekleri de göz önüne alınarak Liselere Giriş Sınavı Hazırlık Programı uygulanmaktadır ve Liselere giriş sınavına bir ay kala her hafta deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu programla Liselere giriş sınavına yönelik çalışmalar her gün ve düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda her öğrencinin gelişimini düzenli olarak takip edilmekte ve velilerimiz bu süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Okulumuzda, ölçme ve değerlendirme çalışmaları çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, onların ‘‘öğrenmeyi öğrenme’’ becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.

Paylaşım Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ortaöğretime Geçiş Sistemi içinde yer alan sınava yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan okulumuz, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflemektedir. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini, başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir.

Okulumuzda, öğrencilerin sınavlara etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan sınava hazırlık programı; derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmaları kapsamaktadır.

Bu çalışmalar;

 • Tamamlama, tekrar, yetiştirme ve geliştirme ETÜT’leri
 • Ek dersler
 • Ders öğretmenleri arasında düzenli olarak yapılan şök toplantıları vb.
 • Aylık yapılan Türkiye geneli deneme sınavları,
 • Düzenli ve ayrıntılı sınav analizleri,
 • Öğrencilerin, yaşam kişisel özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama

Bu uygulamalar, okul başarımızı getiren temel unsurlardır.

PDR Biriminin Sınavlar İçin Uyguladığı Çalışmalar

 • Bireysel ve grupla danışmanlık
 • Çalışma alışkanlığı kazandırma uygulamaları
 • Anne baba okulu uygulamaları
 • Zaman yönetimi
 • Stresle başa çıkma ve sınav kaygısını yönetme çalışmaları
 • Özgüven artırma programları
 • Aile ile işbirliği içinde öğrenci takibi
 • Öğrencinin kişilik özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama ve takibi

Tüm sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleşmektedir. İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Öğrencilerimizin ‘Dünya Vatandaşı’ olabilmeleri için İngilizce eğitimini tüm boyutları ile ele alarak vermektedir. İngilizce hem anlama hem konuşma hem de yazabilme yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla haftalık ilave İngilizce ders saatleriyle yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip-konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.

 • Uluslar Arası Sınavlara Katılım ve Hazırlık

Öğrencilerimiz 3. sınıftan başlayarak her yıl uluslar arası Cambridge ve Oxford sınavlarına girme fırsatı bulurlar. Okul dışında gerçekleşen bu sınavlarda dört beceri ölçümü ile öğrenciler sertifika hakkı kazanırlar. Öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda da seviyelerine göre bu sınavlara girme imkanları vardır. Bu sınavlara hazırlık olması amacıyla öğrencilerimiz yabancı öğretmenleri ile sınava yönelik çalışmalar yaparlar.

 • 2. Yabancı Dil Almanca Eğitimimiz

Amacımız öğrencilerimizin küçük yaşlarda ikinci bir dilin farkındalığına varıp, kullanmaya ihtiyaç duymalarını sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise, öğrencilerimizi ikinci yabancı dili kullanır duruma getirmek ve o dili konuşan insanlarla iletişim kurup, kültür alışverişi yapabilecek seviyeye ulaştırmaktır.

Kelime ve dil bilgisi eğitimine ilk seviyeden itibaren başlanır ve seviye seviye ilerleyerek artırılır.

Yabancı Dil Etkinlikleri

 • CAMBRIDGE ve OXFORD sınavlarına giriş ve hazırlık programı
 • Quiz Show
 • Okulda ara sınıflara yeni başlayan ve ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bireysel destek ve yıl boyunca ek çalışma programı

İngilizce, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Zeka Oyunları gibi dersler alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde Somut matematik materyalleri, Zeka Oyunları, Drama ve Satranç için özel olarak düzenlenmiş Teknoloji ve Tasarım Sınıfında öğrencilerinin çeşitli zeka oyunları ile tanıştırarak, yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunarak, eğlenirken öğrenecekleri bir ortamları sunmaktadır. Okulumuz kapalı spor salonu,basketbol ve voleybol sahaları, güvenli oyun alanları, STEM (science,technology, engineering, mathematics) laboratuvarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları ile sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan bir çok imkanı barındırmaktadır.

Paylaşım Koleji olarak alanında uzman psikolojik danışmanımız tarafından verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz aracılığıyla idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğini sağlamayı, öğrencilerimizin okul öncesi dönemden itibaren eğitim-öğretim süreçlerinde tüm  sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeyi,  yetişkinlik döneminde de  daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Rehberlik çalışmalarımızla, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmeleri, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmaları amacıyla danışmanlık hizmetlerimizi “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. 

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Oryantasyon Çalışmaları: Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, okul kurallarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri, okul birimlerinin tanıtılması gibi etkinlikler düzenlenir.

Öğrenci Gelişim Takibi: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Okul Olgunluğu Çalışması: Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk seviyelerini tespit etmek ve desteklemek amacıyla görsel okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları: Okulumuzdaki her öğrencimiz için rehberlik servisimizde bir dosya oluşturulur ve bu dosyada öğrencimizin öğrenci tanıma formu, öğretmen görüşme notları ve yıl içerisinde uyguladığımız test ve envanterler, öğretmenleri tarafından doldurulan aylık formlar bulundurulur, gerektiğinde bu dosya içerisinden öğrencimizin ihtiyacına yönelik bilgilere başvurulur ve yıl boyunca gelişimi takip edilir,

Bireysel Rehberlik: Bire-bir öğrencinin sorununa yönelik olarak verilen danışmalık hizmetidir.

Grup Rehberliği: Bir seferde birden çok öğrenciye yönelik sınav kaygısı, sosyal kaygı, utangaçlık gibi ortak konularda verilen danışmanlık hizmetidir.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Sınıf ortamına uyum sağlamakta güçlük çeken  öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Gelişitirici Rehberlik: Çocuğa gelişimsel dönemlerine uygun olarak yaklaşılması ve eğitim verilmesi için yapılan çalışmaları içeren bir danışmanlık hizmetidir.

Önleyici Rehberlik: Sorun davranış ortaya çıkmadan önce engellemek için yapılan çalışmaları içerir.

Motivasyon Çalışmaları: Öğrencilerimizi etkin çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmaları içerir.

Kariyer Günleri: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf öğrencileri için belirlenen mesleklerdeki uzmanların okula davet edilerek meslek hakkında bilgilendirme yapması ile gerçekleşir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

Öğretmen Oryantasyonu: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde Role Play çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

Veli Bilgilendirme Sistemi

Kayıt öncesi dönemden itibaren çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir. Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır. Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir. Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir. Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurumun Psikolojik Danışmanı tarafından verilen seminerlere (Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı gibi..) katılabilirler. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle LGS hakkında veli seminerleri planlanır.

Veli Eğitimleri: Okul olarak Veli- Öğrenci- Okul işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimize “Mutlu Aile Mutlu Çocuk”, “Ergenlik Dönemi Sorunları”, “Anne- Baba ve Çocuk İletişimi” gibi konu başlıkları altında seminerler verilir.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyolarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir.

Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra,öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar,temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde sergilemekteyiz.

Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde yer almış ressam ve heykeltıraşların önemli eserlerini öğrencilere tanıtmaktayız.
Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini
almalarını hedeflemekteyiz.

Müzik

Müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Robotik Kodlama

Paylaşım Koleji öğrencilerine özel hazırlanmış kodlama programı ile öğrenciler “robokod” etkinlikleriyle deneyimlerini dünyanın ortak dili olan kod ile birleştirir ve hayallerini harekete geçirir.Problem çözme ,karar verme ve yenilikçi çözümler üretme becerilerini geliştirirken çok yönlü düşünmeye olanak sağlarlar.

Her Gün En Az 20 Dakika Kitap Okuma

Öğrencilerimiz her gün belirlenen dersleri 20 dakikasında kitap okumaktadır. Her gün kitap okuyarak farklı deneyimler öğrenmekte, kitap okumanın faydalarını kendileri keşfetmektedirler

Ayın Kitap Kurdu Programı

Özel Paylaşım İlkokulunda nitelikli okuma, okuduklarını anlama ve yorumlama, kelime bilgisinin artması, dil zenginliği kazanma gibi konularda çalışmalar yapılır. Öğrencilerin kitapları sevmeleri, onlarla iyi vakit geçirmeleri, kitapların dünyasına misafir olmaları ,kitaplar hakkında sohbet etmeleri gibi alanlarda onlara rehberlik etmek için ‘Kitap Kurdu Programı’ uygulanmaktadır. Öğrencilerin kendi seçip okudukları her kitap öğretmenlerince takip edilir. Aylık kitap okuma takip çizelgeleri ile aylık okunan kitaplar takip edilmektedir. Belirli sayfada kitap okuması yapan öğrencilerimiz ayın kitap kurdu seçilip fotoğrafı sınıfa asılır.Ayrıca sertifikaları verilir.

Öğle yemeği olarak hazırlanan lezzetli ve sağlıklı yemek menüleri için AYLIK YEMEK LİSTEMİZİ tıklayınız.

Paylaşım Koleji Ortaokul’u sınav takvimine ulaşmak için SINAV TAKVİMİ linkine tıklayınız.